zdravi deca

Здравата храна е клучна за здраво детство и здраво растење!
Таа е богата со протеини, витамини и минерали, и со  многу други хранливи материи што помагаат при растењето и при создавањето на силни мускули и коски. Денеска ќе ви напишаме, кои се најважни продукти за јадење на вашето дете, за да може да биде здраво.

Ме­шун­ки

Ме­шун­ка­сти­те рас­те­ни­ја спа­ѓа­ат во гру­па­та про­из­во­ди кои тре­ба да би­дат за­ста­пе­ни по­ве­ќе­па­ти во не­де­ла­та. Бла­го­да­ре­ние на ви­та­ми­ни­те и на ми­не­ра­ли­те кои ги со­др­жат, не доз­во­лу­ва­ат кај де­ца­та да се раз­ви­јат ту­мо­ри, го ба­лан­си­ра­ат ше­ќе­рот во кр­вта, ја на­ма­лу­ва­ат мож­но­ста од ек­стрем­но де­бе­ле­е­ње и ја олес­ну­ва­ат ра­бо­та­та на цре­ва­та. До­кол­ку де­те­то од­би­ва да ја­де гра­шок, грав, ле­ќа или дру­го ме­шун­ка­сто рас­те­ние, то­гаш ро­ди­те­ли­те тре­ба да се оби­дат на по­ин­вен­ти­вен на­чин да го на­те­ра­ат де­те­то да ја­де, со раз­лич­ни не­се­којд­нев­ни де­ко­ра­ции или со вмет­ну­ва­ње на ме­шун­ки­те во нив­но­то оми­ле­но ја­де­ње.

Овош­је

Ну­три­ци­о­ни­сти­те ве­лат де­ка ни­ту еден ден не смее да по­ми­не, а во ис­хра­на­та на де­те­то да не би­дат за­ста­пе­ни ба­рем три раз­лич­ни ви­да овош­је. Нај­до­бро е да се кон­су­ми­ра се­зон­ско­то овош­је би­деј­ќи ово­шки­те се пол­ни со ви­та­ми­ни, ми­не­ра­ли и со ан­ти­о­кси­дан­ти. До­кол­ку де­те­то не са­ка да ја­де овош­је, мо­же од не­кол­ку ово­шки да се пра­ви сок, но без до­да­ва­ње ве­штач­ки зас­ла­ду­ва­чи.

Зе­лен­чук

Зе­лен­чу­кот е из­вор на енер­ги­ја, ко­ја му е не­оп­ход­на на де­те­то во не­го­ви­от раст и раз­вој. Ви­та­ми­ни­те А, Б, Ц, Е ка­ко и ми­не­ра­ли­те, ги има во се­кој зе­лен­чук. За­тоа ни­ту еден оброк не смее да по­ми­не без свеж зе­лен­чук. Нај­до­бро е де­те­то зе­лен­чу­кот да го ја­де свеж, би­деј­ќи на тој на­чин се за­др­жу­ва­ат си­те здра­ви со­стој­ки, но мо­же да би­де и оба­рен. 

Сподели